Uudised   
22.06.2012

LIFE+ projekt „Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres“ on lõppenud.
(Kestvus: 1. jaanuar 2009 kuni 30. juuni 2012)


29.03.2012

Kuupäev: 2-3 Mai 2012
Koht: Hotel "Holiday Inn", Vilnus, Leedi
Sihtrühm: Riigiasutused, riiklikud CLP tugikeskused, ettevõtted, järelvalve.

22.03.2012

Kuupäev: 12-13 Aprill 2012
Koht: Europa City Hotel Amrita, Liepāja, Rīgas str 7/9, Liepāja, Läti
Sihtgrupp: laevaremondi töökodade esindajad, pädevad ametiasutused ja metallitööstusettevõtete esindajad

Ettekanded lisatud all pool!

21.02.2012

Aeg: 02-03.veebruar 2012
Koht: hotell "Clariton hotel Euroopa" Tallinn, Eesti
Osalejad: esindajad Eesti, Läti ja Leedu riiklikest asutustest. Erikülalised ja ettekannete esitajad Soomest ja Euroopa Komisjonist.  

Seminari eesmärk:

- Teavitada huvigruppe IPPC kehtestatud süsteemi IED muudatustest ja ajakava muudatuste esitamine;
- Arutleda huvigruppide valmisolekut muudatusteks;
- Jagada kogemusi, milliseid meetmeid kasutatakse kooskõlastamisel IED nõuete täitmiseks;
- Arutleda, kuidas ohtlikud ained mõjutavad veekeskkonda.

Agenda

Ettekanded

Ettekanded ja pildid on lisatud ka allpool!

20.10.2011
Oluline osa projekti elluviimisel on projekti tulemuste viimine ja nähtavaks muutmine huvigruppidele ja sihtrühmadele. Projekt tuleks teha nähtavaks ja projekti tulmused peaks olema viidud inimesteni läbi teiste allikate, kui projekti meeskond ja projekti partnerid.

Kaks peamist võimalust, kuidas BaltActHazi meeskond tagab projekti nähtavuse ja tulemuste levitamise :
1. suhtlemine huvirühmadega läbi erinevate ürituste, seminaride, koolituste
2. suhelda eri meediakanalitega ja nende vahendusel jõuda laiema publikuni.

MTÜ Balti Keskkonnafoorum Eestis, Lätis ja Leedus, koos teiste projekti partneritega suhtlevad aktiivselt erinevate huvigruppidega ja loovad võrgustikke teiste projektidega. See tähendab, et osaletakse mitmesugustel üritustel, seminaridel, koolitustel (kohalikel ja rahvusvahelistel). Kuna projekti levitatakse ja muudetakse nähtavaks flaierite, postkaartide ja muude infomaterjalide kaudu, mida projekti meeskond jagab, siis on huvi olnud nende materjalide vastu alati väga kõrge. Kui küsida, siis võimalusel aitab projekti meeskond BaltActHazi projekti tulemuste ja tuleviku vaadete ettekannetega seminaridel ja üritustel.
 
26.09.2011

Aeg: 24-25 oktoober 2011
Koht: Hotell Lielupe, Jurmala, Läti
Osalejad: Projekti partnerid ja nõuandekogu.

Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres.
Kutsume Teid kuuendale partnerite ja kolmandale nõukogu kohtumisele.
See toimub Lätis, Jurmalas, hotell Lielupes.  24.oktooberil (algusega kell 14:00) kuni 25.oktoober 2011 (lõpeb 13:00). Aadress hotell Lielupe: Bulduru Avenue 64/68 Jurmala, LV-2010.

Kohtumise temaatika: projekti elluviimine ja projekti haldamise küsimused ja üldise tööplaani arutelu.

Leia informatsioon: istungi kutse, kaart, registreerimisvorm ja päevakord allpoolt!

 

12.09.2011

Balti Keskkonnafoorum koostöös Hendrikson & KO-ga korraldab Eesti erinevates linnades infopäevad veekeskkonnale ohtlikest ainetest ja nende käsitlemisest keskkonnalubades.

Tutvustatakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja projektis „Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres“ (BaltActHaz) saadud ohtlike ainete sõeluuringu tulemusi ning valminud juhendmaterjali keskkonnalubade kohta.

Osalema on kutsutud tööstusettevõtted, keskkonnalubade väljastamise ja kontrolliga seotud asutused, (Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon), reoveepuhastid.

Kõik erinevad osapooled, kes peaksid omavahel suhtlema ning koostööd tegema, et üheskoos püüelda ühise eesmärgi nimel – ohtlikest ainetest vaba ja puhas keskkond meile ja meie järeltulevatele põlvkondadele.

Infopäevad toimuvad:

20.11 Tallinn (agenda, registration form)

29.09.11 Jõhvi (ajakava, registreerimisleht)

30.09.11 Tartu (ajakava, registreerimisleht)

 

Registreerimistähtaeg on 26.09.11, osalemiseks palun täitke ära registreerimisleht ning saatke see meile tagasi.

Lisainformatsioon:
Katrin Juhanson
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Tel. 6 597 028
katrin.juhanson@bef.ee

 

06.09.2011

- Kas sinu elukeskkond on ohtlikest ainetest vaba?
- Millised ohtlikud ained meid ümbritsevad?
- Kust ohtlikud ained tulevad?
- Kuidas kokkupuudet nendega vältida?

BaltActHaz projekti raames on valminud brošüür, mis tutvustab laiemale üldsusele ohtlike ainetega seotud probleeme. Selgitab, millistes igapäevaselt kasutatavates toodetes neid leidub ning kuidas oleks võimalik nendega kokkupuudet vähendada ja vältida. 

30.06.2011


Aeg: 25 - 26 Mai 2011
Koht: Euroopa Parlament, Brüssel, Belgia
Osalejad: EL liikmesriikide esindajad, MTÜd, eksperdid, jne. 

BaltActHaz projekt, mida kaasrahastab LIFE programm, osales Brüsselis toimunud LIFE konverentsil Brüsselis. Konverentsi "LIFE for our Environment: Success Stories and Future Challenges" eesmärgiks oli arutada programmi peamisi saavutusi ning tuleviku plaane. Konverentsil osalesid riigiasutused, tööstuse ja teadusasutuste esindajad, EL poliitikakujundajad ning LIFE programmi liikmesriikide koordinaatorid, MTÜd, eksperdid, jt.
Konverentsil oli erinevatel huvigruppidel ja osapooltel jagada kogemusi ning teha ettepanekuid ja soovitusi programmi parendamiseks. Konverentsil osales üle 230 inimese.

31.05.2011

Brošüür uurib ja selgitab, kuidas erinevad õigusaktid, nagu IPPC ja REACH, voiks toetada Vee raamdirektiivi eesmärkide rakendmaist, ning uurib, millised on kõige olulisemad nende raamistike vastastikkused toimed, samuti milliseid nõuded see kehtestab Balti riikide pädevatele asutustele ja kuidas neile laheneda.

Kaesolev brošuur keskendub järgmistele põhikusimustele:
- Erinevate õigusraamistike taust, et mõista nende ohtlike ainete ohjamise kontseptsiooni;
- Kemikaalide- ja spetsiifiliste keskkonnaõigusraamistike peamised vastastikkused mõjud;
- Soovitused ametiasutustele, kuidas aidata kaasa Vee raamdirektiivi nõuete, IPPC direktiivi/ IED ja REACH määruse paremaks rakendamiseks ja jõustamiseks, et tagada keskkonnalubade väljastamine ja järelevalve vastavalt õigusraamistike nouetele;

31.05.2011

Projekti raames on valminud dokument, mis käsitleb, miks miks on oluline informeerida avalikkust ohtlikkest ainetest meie ümber ning milliseid vahendeid kasutades seda kõige paremini teha. Dokument on inglise keeles ning elektrooniliselt kättesaadav projekti koduleheküljel.

 

07.03.2011

Koht: 12 - 13 Aprill 2011
Koht: Riia, Tallink Hotel
Osalejad: partnerid ja riiklikud ametiasutused

Ettekanded lisatud (inglise keeles)!

22.02.2011

Aeg: 23 - 24 Märts 2011
Koht: Hotel Avalon, Riia, Läti
Osalejad: Eesti, Läti ja Leedu pädevad ametiasutused

Ettekanded lisatud (inglise keeles)!

15.12.2010

Projekti BaltActHaz raames korraldas Balti Keskkonnafoorum koostöös Hendrikson&Ko ekspertidega 2010.a. novembris ja detsembris koolitused, et käsitleda veekeskkonnale ohtlikke aineid ning tutvustada seadusandlusest tulenevaid nõudeid.

06.12.2010

4th project partners meeting was held in Tallinn, 3 - 4 November 2010. This time the partners meeting was held together with project Advisory Board. Report and presentations from the event are available for download in the download area.
Also 4th project monitoring board meeting took place back-to-back with the partners meeting to discuss project implementation and plan further steps.

 

04.10.2010


Date: 4 - 5 November 2010
Place: Hotel Euroopa, Paadi 5,Tallinn, Estonia
Participants: project partners and project advisory committee

4th partners & advisory board meeting will take place in Tallinn, 4-5 November 2010.
The topics of the meeting will be to give an overview of project implementation and activities since last meeting, discuss overall project management and financial issues, plan detailed actions for next half year.

Please find below the agenda of the meeting, practical information and registration form which we kindly ask you to send to karin.malken@bef.ee by 25th October. 

03.10.2010
Aeg: 3 - 4 November 2010
Koht: Hotel Euroopa, Paadi 5, Tallinn, Eesti
Osalejad: projekti monitooring rühm

Projekti neljas monitooringu kohtumine leiab aset Tallinnas koos BaltActHaz projekti partnerite kohtumisega. Tegevuste juhid arutavad projekti tegevusi ning nende vastavust ajagraafikule, edasisi tegevusi ja annavad teineteisele tagasisidet projektimeeskonna töö kohta. 

12.07.2010

Valmis voldik: "Ohtlike ainete asendamine - kuidas täita seadusanluses tulenevaid nõudeid ja olla konkurentsivõim"

Voldik annab lühikese ülevaate:
- Mida tähendab ohtlike ainete asendamine,
-
miks ja mida asendada,
- millised on asendamisprotsessi peamised etapid,
- millised on peamised seadusandlikud aktid, millega nõutakse ohtlike ainete asendamist,
- ja kuidas alustada.

Voldiku leiate allalaadimiseks Materjalide alt.  

31.05.2010

Projekt BaltActHaz raames on valminud Eesti, Läti ja Leedu keelsed infotahvlid, mille eesmärk on teavitada laiemat üldsust ohtlikest ainetest Läänemeres ning millised on nende Läänemerre sattumise viisid. Infotahvlid annavad lühikese ülevaate, miks on oluline teadvustada seda probleemi.

Infotahvlid paigaldatakse Eestis, Lätis ja Leedus avalikkusele kättesaadavatesse kohtadesse ning täpsed asukohad on märgitakse kaardile, mida varsti on võimalik meie koduleheküljelt leida.

 

03.05.2010

Aeg: 19 - 21 Mai 2010
Koht: Riia, "Tallink Hotel Riga"
Osalejad: projekti partnerid, tööstusettevõtted, pädevad ametiasutused

Seminari eesmärgiks anda ülevaade asenduspõhimõtetest, nõuetest ja abivahenditest ning esitleda praktilisi näpunäiteid.

12.04.2010
Date: 28th - 29th April 2010
Place: Russia, St.Petersburg, Hotel Natali

A Dialog seminar with Stakeholders from the European Union and the Russian Federation
Aim: to inform Russian stakeholders about European Union requirements in frame of chemicals management, in particular REACH, and elaborate dialogue between EU countries and Russia to improve the exchange of information on this subject between interested stakeholders.

Agenda.pdf

 

23.03.2010

BaltActHaz kolmas projekti partnerite kohtumine toimus 22-23 Veebruaril 2010 Riias. Kohtumise aruanne ja ettekanded on kättesaadavad materjalide alt. Lisaks leidis aset ka kolmas projekti monitooringu kohtumine, kus projektijuht ja alltegevuste juhid arutasid seniseid tulemusi ning planeerisid järgmiseid tegevusi.

 

02.02.2010

Kuupäev: 22-23 Veebruar 2010
Koht: Riia, Hotel Europa Royale
Osalejad: Projekti partnerid


Kohtumise teemad:

- Ülevaade projekti elluviimisest
- Projekti juhtimine
- Projekti tegevused
- Edasiste tegevuste planeerimine

Palun leidke alt poolt kohtumise ajakava ning registreerimisvorm ning tagastage see BEF Eesti kontorisse 12.02.2010 (laura.remmelgas@bef.ee or by fax +372 6 597 027).

18.01.2010

Ümarlaud toimub 10.02.2010, kell 13:00
Asukoht: Hotell Euroopa, ruum „Ida-Euroopa” (Paadi 4, Tallinn)

Päevakava:

1. Sissejuhatus ja ürituse eesmärk
2. Mis on ohtlikud ained ning kust neid leida võib? Fakte ohtlike ainete kohta.
3. Teema käsitlemine Balti meedias. Mis „müüb”?
4. Tagasiside ja arutelu: Üldsuse teadlikkuse tõstmise strateegia


Oma osalusest palun teatada hiljemalt 8.02.2010

Lisainformatsioon,
Katrin Juhanson
katrin.juhanson@bef.ee
Tel. 6 597 028

 

24.11.2009

Kuupäev: 26 November 2009
Koht: Riia, Lätia


26ndal Novembril 2009 toimub Balti ekspertkohtumine arutamaks lubade juhendmaterjali koostamist. 
Ürituse ajakava leiate alt poolt.

Agenda

11.11.2009

1st advisory committee meeting was held in Tallinn 2-3 November 2009. The goal of the meeting was to introduce the project and highlight project actions in detail, get advice for successful project implementation for some challenges, agree on issues and procedures, where the advisors input will be necessary, backstop the project with policy implementation needs in the Baltic States.

18.09.2009

BaltActHaz teine projekti partnerite kohtumine toimus 7 - 8 September 2009 Riias. Kohtumise aruanne ja ettekanded on kättesaadavad materjalide alt.

18.09.2009

BaltActHaz teine monitooringu kohtumine toimus peale teist partnerite kohtumist Riias. Eesmärgiks oli arutada projekti tegevusi ning anda tagasisidet seni tehtu kohta, planeerida edasisi tegevusi.  

19.08.2009

Kuupäev: 9. september 2009
Koht: Riia, Läti
Sihtrühm:

Projekti "Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel" (BaltActHaz) raames toimub Riias, Lätis 9. septembril 2009 kohtumine "Baltic meeting on Screening of hazardous substances and identification of their sources –Follow up" .

12.08.2009

Kuupäev: 7 - 8 September 2009
Koht: Riga, Latvia
Sihtrühm:


Partnerite II kohtumine toimub Lätis, Riias , Hotellis "AVALON", Kaleju Str 70 (autoga 13.Janvara str. 19), 7.-8. septembril 2009

15.05.2009

Kuupäev: 3 - 4 Juuni 2009
Koht: Jurmala, Läti
Sihtgrupp:

Koolitus toimub Lätis, Jurmalas, Hotellis "Lielupe" 3.-4. juunil 2009. Sihtgrupiks on peamiselt projekti partnerid ja asjassepuutuvad huvipooled. Seminari peamine eesmärk on aidata osalejatel paremini mõista ohtlike ainete erinevusi erinevates raamistikes, selgitada keskkonnale ohtlikkuse kriteeriume, arutleda rolle ja kohustusi ning anda tööstuste esindajatele vajalikke näpunäiteid nende töö organiseerimisel.

30.03.2009

Kuupäev: 16 - 17 Aprill 2009
Asukoht: Vilnius, Leedu
Sihtgrupp:

Kohtumine toimub 16.-17.  aprillil Vilniuses, hotellis "Centrum Uniquestay" (Aadress: Vytenia str. 9/25,LT-03113 Vilnius, Leedu).
16-ndal aprillil algab I sessioon ülevaatega Leedu ja Soome ohtlike ainete sõeluuringutest. Arutletakse leidude, proovivõtukohtade valiku, ainete ja maatriksite üle, samuti arutletakse sõeluuringute tulemuste edasise kasutamise üle. Seatakse ülesanded töögruppidele ning toimub ka ohtlike ainete sõeluuringute planeerimine nii Eestis kui ka Lätis.

19.01.2009

Kuupäev: 4.-5. veebruar
Koht: Riia, Läti
Sihtgrupp: Projekti partnerid

Kohtumine toimub 4.-5. veebruaril Riias, hotellis "Brunineks". Kohtuvad projekt partnerid, alustatakse projekti tegevuste arutlemist ning planeerimist. Toimub projekti ja partnerite tutvustamine, administratiivsete kohustuste, rollide ning kohustuste arutelu.

Eesti
Kertu-Kirit Sild
Projektijuht
Tel.: +372 6597 028
Faks: +372 6597 027
ees.perekonnanimi@bef.ee
www.bef.ee

Läti
Valters Toropovs
Koordinaator 
Tel.: +371 6735 7546
Faks: +371 6750 7071
ees.perekonnanimi@bef.lv
www.bef.lv

Leedu
Justė Buzelytė
Koordinaator
Tel.: +370 5213 8155
Faks: +370 5213 5068 
ees.perekonnanimi@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.