Jaunumi   
22.06.2012
 

LIFE+ project "Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances" (BaltActHaz) has ended. 
(Duration: 1 January 2009 to 30 June 2012)


29.03.2012

Datums:  2012.gada 2-3.maijs
Vieta: viesnīca „Holiday Inn”, Viļņa, Lietuva
Mērķauditorija: kompetentās valsts iestādes par ķimikāliju pārvaldību; nacionālie CLP palīdzības dienesti; kontrolējošās institūcijas; uzņēmumu pārstāvji.

Galvenie semināra mērķi:
Dalīties pieredzē ar veiktajiem pasākumiem atbilstoši CLP prasībām – kāda ir situācija, cik tālu tā ir tikusi ieviesta, informēt iesaistītās puses par izmaiņām/ prasībām vielu klasificēšanā un marķēšanā, pārrunāt to, kā izmaiņas ietekmē uzņēmumus un atbildīgās iestādes, iepazīstināt ar maisījumu klasificēšanas piemēriem.

Lasīt vairāk šeit:

 

22.03.2012

2012.gada 12. un 13. aprīlī Liepājā, viesnīcā „Europa City Amrita” (Rīgas iela 7/9), notika Baltijas valstu seminārs kuģu būves un metālapstrādes uzņēmumiem, kurā tika aplūkotas šādas tēmas:

• Bīstamās vielas kuģu būves un metālapstrādes uzņēmumos – kāpēc mums ir jārunā par tām;
• REACH attiecībā uz kuģu būves un metālapstrādes uzņēmumiem;
• Ķimikāliju apsaimniekošana kuģu būvētavā - problēmas un risinājumi;
• Ķīmisko vielu pārvaldības jautājumi kuģu būvētavās un metālapstrādes rūpniecībā – pieredze no reģionālās vides pārvaldes;
• Bīstamo vielu aizstāšana metālapstrādē.

Prezentācijas skatīt šeit:

 

21.03.2012

Datums: 2012.gada 6-7.marts
Vieta: Algridas City Hotel, Viļņa, Lietuva

Sanāksmes mērķi bija iepazīstināt ar bīstamo vielu piesārņojuma avotu pētījumu rezultātiem; pārrunāt priekšlikumus par to, kā uzlabot valsts monitoringa programmas; pārrunāt rekomendācijas pasākumiem bīstamo vielu samazināšanā; dalīties pieredzē par potenciālajiem vispārīgajiem un specifiskajiem pasākumiem bīstamo vielu samazināšanā saistībā ar ŪSD un HELCOM Baltijas Jūras  rīcības plāna prasībām.

Dienas kārtību un prezentācijas skatīt zemāk:

21.02.2012

Datums: 2012.gada 2-3. Februāris
Vieta: Clarion Hotwl Euroopa, Tallina, Igaunija
Dalībnieki: pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts institūcijām, kā arī īpašie viesi un lektori no Somijas un Eiropas Komisijas.

Semināra mērķi bija iepazīstināt iesaistītās puses ar izmaiņām Piesārņojuma integrētā novēršanā un kontrolē (IPNK), kas ieviesta ar Rūpniecisko emisiju direktīvu (RED), prezentēt likumdošanas izmaiņas laika griezumā, apspriest iesaistīto pušu gatavību šīm pārmaiņām, apmainīties ar pieredzi par Rūpniecisko emisiju direktīvas ieviešanas prasībām un izrunāt, kā pārmaiņas var ietekmēt piesārņojošo darbību atļaujas.


Atskaiti, prezentācijas un bildes no pasākuma skatīt zemāk:

20.10.2011

Projekta ieviešanas laikā ir svarīgi iepazīstināt ieinteresētās puses un mērķauditoriju ar projekta rezultātiem, lai projekts būtu atpazīstams plašākai auditorijai.

 

26.09.2011

Datums: 2011.gada 24-25.oktobris
Vieta: viesnīca „Lielupe”, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmalā
Dalībnieki: projekta partneri un konsultatīvā padome

 

12.09.2011

Nacionālās informācijas dienas par bīstamajām vielām ūdens vidē dažādu nozaru ražošanas uzņēmumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem un reģionālo vides pārvalžu darbiniekiem, tiks organizētas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar starptautiskā projekta ietvaros izstrādātajām piesārņojošo darbību atļauju sagatavošanas vadlīnijām, to saturu un principiem.

Informācijas dienas tiks organizētas nacionālajās valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

 

06.09.2011

Projekta komanda ir izstrādājusi brošūru sabiedrībai, kas ilustrē sarežģīto jautājumu par bīstamām vielām, kas skar mūs ikvienu katru dienu ikdienas gaitās. Brošūra iepazīstina sabiedrību ar problēmām, ko rada dažādas vielas, piemēram, ftalāti, perfluorētie savienojumi, polibromdifenilēteri, alvas organiskie savienojumi, u.c.  

Brošūra ietver:
- vispārēju ievadu tematikā
- vispārējās problēmas ar bīstamām vielām 
- praktiskus piemērus kā izvairīties no bīstamo vielu lietošanas un saskarsmes ar tām

Brošūra Miljons iemeslu, lai uzzinātu vairāk par bīstamām vielām ir pieejama lejupielādei angļu, latviešu, lietuviešu, igauņu un krievu valodās.  Brošūra arī tiks drukāta un izplatīta mērķa grupām, izmantojot dažādus līdzekļus un izplatīšanas veidus. 

30.06.2011

Datums: 2011.gada 25. – 26.maijs

Vieta: Eiropas Parlamenta telpas, Brisele, Beļģija
Dalībnieki: pārstāvji no visām 27 ES Dalībvalstīm, NVO, eksperti, u.c

 

Vides nevalstiskās organizācijas Baltijas Vides Foruma Igaunija pārstāvji apmeklēja LIFE konferenci Briselē BaltActHaz projekta ietvaros, kas tiek līdzfinansēts ar Eiropas Kopienas LIFE+ finanšu instrumenta atbalstu.

 

 

31.05.2011

Ir ļoti būtiski celt sabiedrības apziņu par bīstamām vielām Baltijas jūrā dažādu iemeslu dēļ:
- Baltijas jūras ekosistēma ir ļoti unikāla un jūtīga pret piesārņojumu;
- Baltijas jūrai ir ļoti specifiski ģeogrāfiskie un hidromorfoloģiskie apstākļi;
- Bīstamās vielas, kas nokļuvušas Baltijas jūrā var būt ļoti toksiskas, bioakumulatīvas un noturīgas;
- Fakts, ka, lai arī kur Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā jūs novadītu notekūdeņus vai piesārņotu zemi, piesārņojums sasniegs Baltijas jūru – visas Lietuvas, Latvijas un Igaunijas upes ietek viena otrā un galu galā sasniedz Baltijas jūru;
- Par Ūdens struktūrdirektīvu (ŪSD, 14.pants) un citām Eiropas Savienības regulu atbildīgajām valsts varas institūcijām ir pienākums veikt sabiedrības informēšanas aktivitātes.

Stratēģija ir paredzēta kā līdzeklis iesaistītajām pusēm, kam ir komunikācijas pienākums – vajadzība informēt sabiedrību par problēmām, kas saistītas ar bīstamām vielām un nepieciešamība samazināt vai novērst bīstamo vielu emisijas Baltijas jūrā, izskaidrot kāpēc atsevišķas regulējošas aktivitātes ir nepieciešamas. Šī dokumenta mērķa grupa/iesaistītās puses ir valsts institūcijas – ministrijas ar pakļautajām institūcijām (atļauju izdevēju un likumdošanas izpildes iestādes, par datiem un monitoringu atbildīgās iestādes, utt.), sabiedriskās organizācijas, u.c.

Stratēģija ir paredzēta, lai palīdzētu iesaistītajām pusēm izveidot labāku komunikāciju ar to mērķa grupām par bīstamām vielām un paskaidrot kādēļ ir svarīgi kontrolēt šo jautājumu likumdošanas līmenī.

Sabiedrības apziņas celšanas stratēģijai ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi:
Īstermiņa mērķi ir noteikti, lai informētu mērķa audiences par bīstamo vielu samazināšanas pasākumiem, kādēļ bīstamās vielas ir jāsamazina un kādēļ tās ir kaitīgas Baltijas jūrai, uzsverot potenciālos negatīvos efektus videi un cilvēku veselībai, ko bīstamās vielas var radīt.
Ilgtermiņa mērķi ir noteikti, lai celtu sabiedrības apziņu par bīstamām vielām un izmainītu sabiedrības izturēšanos no pasīvas iesaistīšanās aktīvā dalībā vides aizsardzības un Baltijas jūras aizsardzības no bīstamām vielām pasākumos. Ilgtermiņa mērķi ietver sistemātisku informācijas nodošanu mērķa audiencēm izmantojot dažādus līdzekļus: masu mēdijus, skolotājus, mediķus par veidiem kā novērst bīstamo vielu plūsmu Baltijas jūrā.

Lejupielādē  sabiedrības apziņas celšanas stratēģiju.

31.05.2011

BaltActHaz projekta komanda ir sagatavojusi jaunu brošūru „Ķīmisko vielu un vides aizsardzības likumdošana: REACH, IPPC, ŪSD un to mijiedarbība”. Šīs brošūras mērķis ir atbalstīt Baltijas valstis ES Ūdens struktūrdirektīvas, IPPC direktīvas, Jūras pamatdirektīvas un jaunā Helcom Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanā attiecībā uz bīstamo vielu samazināšanu.

Brošūras mērķa grupa ir galvenokārt nacionālās kompetentās varas iestādes un reģionālās pārvaldes Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kas ir atbildīgas par šo likumdošanas aktu ieviešanu un izpildi.

 Šī brošūra koncentrējas uz sekojošiem jautājumiem:
- Ievads dažādu tiesisko aktu pamatinformācijā, lai saprastu to koncepciju tādā mērā cik tas attiecas uz bīstamo vielu pārvaldību;
- Galvenās saistības starp ķīmisko vielu un specifiskiem vides tiesiskajiem aktiem.
- Rekomendācijas varas institūcijām kā veicināt ŪSD, IPPC/RED direktīvas un REACH regulas prasību labāku ieviešanu un izpildi, lai nodrošinātu, ka piesārņojošo darbību atļauju izdošanas un likumdošanas izpildes aktivitātes ir saskaņā ar šo dažādo tiesisko aktu prasībām un veicinātu labāku vides inspekciju darbību un atļauju kvalitāti Dalībvalstīs.

07.03.2011

Datums: 2011.gada 12. – 13. aprīlis
Vieta: Rīga, viesnīca „Tallink Hotel”
Dalībnieki: projekta partneri, citas ieinteresētās puses

Sanāksmes tēmas:
- Pārskats par projekta ieviešanu;
- Vielu skrīninga rezultāti;
- Priekšlikumi bīstamo vielu emisiju samazināšanai;
- Ieteikumi nacionālai monitoringa programmai.


Par tehniskiem jautājumiem sazinieties ar Līgu Kārkli, projekta asistenti vai savas valsts nacionālajiem koordinatoriem. Reģistrācijas termiņš ir 2011.gada 28.marts. Reģistrācijas formas sūtiet uz adresi liga.karkle@bef.lv

22.02.2011

Datums: 2011.gada 24. - 25.marts
Norises vieta: viesnīca "Hotel Avalon", Rīga, Latvija
Dalībnieki: pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts institūcijām

Semināra mērķis:

Pārrunāt kādi ir likumīgie pieejamie līdzekļi, lai pārvaldītu videi bīstamās vielas REACH, ŪSD un IPPC ietvaros, kā tie ir sasaistīti un kā tos izmantot praksē visefektīvākajā veidā.

Galvenās tēmas:
- Saistība starp ķīmisko vielu (REACH), vides (ŪSD) un ar vietu saistīto (IPPC) likumdošanu;
- Līdzekļi videi bīstamo vielu pārvaldīšanai REACH, IPPC, ŪSD ietvaros;
- Ķīmisko vielu un sektora specifiskās vides likumdošanas integrācijas pieredze praksē dažādās valstīs;
- Pārklāšanās praktiskajā darbā un sadarbības nepieciešamība starp dažādiem speciālistiem, kas nodarbojas ar REACH, ŪSD un IPPC likumdošanas īstenošanu un piemērošanu.

Mērķa grupa ir pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts institūcijām:
- Likumdevējiestāžu pārstāvji, kas atbildīgi par REACH, ŪSD un IPPC likumdošanas īstenošanu (ministrijas, aģentūras, utt.);
- Institūcijas, kas nodarbojas ar REACH, ŪSD un IPPC prasību piemērošanu un kontroli (valsts un reģionālie vides un veselības dienesti, inspekcijas).

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatīt pievienoto dienaskārtību  vai par organizatoriskajiem jautājumiem sazinieties ar Līgu Kārkli  (tel. +371 6735 7553; e-pasts: liga.karkle@bef.lv). 

15.12.2010

2010.gada beigās un 2011.gada sākumā tiek organizēts apmācību kurss dažādiem iesaistīto institūciju pārstāvjiem, ko īstenos projekta komanda Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Galvenais apmācību mērķis ir attīstīt dziļāku izpratni par ķīmisko vielu pārvaldības un vides likumdošanu un mijiedarbību starp tām, it īpaši attiecībā uz bīstamo vielu emisiju samazināšanu.

Papildus teorētiskajai daļai dalībniekiem tiks doti praktiski padomi kā identificēt bīstamās vielas uzņēmumā, ķīmisko vielu sarakstos, izprast drošības datu lapas un prasības attiecībā uz tām, informācija par bīstamām vielām A kategorijas atļaujās, par komunikāciju starp dažādām iesaistītajām pusēm, notekūdeņu novadīšanu u.c. tēmām.

Apmācību mērķa grupas ir kompetentās iestādes (atļauju izdevējiestādes un kontroles iestādes), ražošanas uzņēmumi, vides konsultanti un eksperti, notekūdeņu attīrīšanu iekārtu pārstāvji.

Igaunijā un Lietuvā apmācības veiksmīgi tika īstenotas 2010.gada beigās, Latvijā tās vēl notiek un tiks pabeigtas 2011.gada sākumā.


Detalizētāku informāciju par apmācībām Jūs varat atrast zem attiecīgās katras valsts sadaļas.

06.12.2010

4.projekta partneru sanāksme notika Tallinā 2010.gada 4.-5.novembrī. Šajā reizē partneru sanāksme tika organizēta kopā ar projekta konsultatīvās padomes sanāksmi. Atskaite un prezentācijas no pasākuma ir pieejamas lejupielādei. Arī 4.monitoringa grupas sanāksme notika līdz ar partneru  sanāksmi, kur tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita un saplānotas nākamās aktivitātes. 

 

04.10.2010

Datums: 2010.gada 4. - 5. novembris
Norises vieta: viesnīca "Hotel Euroopa", Paadi 5, Tallina, Igaunija
Dalībnieki: projekta partneri un projekta konsultatīvās padomes locekļi

4. projekta partneru sanāksme un konsultatīvās padomes sanāksme notiks Tallinā 2010.gada 4.-5.novembrī. Sanāksmes mērķis ir sniegt pārskatu par projekta īstenošanu un aktivitātēm kopš pēdējās sanāksmes reizes, pārrunāt vispārējos projekta administrācijas un finanšu jautājumus, saplānot detalizētākas aktivitātes nākamajam pusgadam.
Zemāk ir pievienota sanāksmes dienaskārtība, tehniskā informācija par sanāksmi.

03.10.2010

Datums: 2010.gada 3. - 4.  novembris
Norises vieta: viesnīca "Hotel Euroopa", Paadi 5, Tallina, Igaunija
Dalībnieki: projekta monitoringa grupas dalībnieki

4. projekta monitoringa grupas sanāksme notiks Tallinā pirms partneru sanāksmes. Projekta aktivitāšu līderi pārrunās jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, termiņiem,  problēmām, kas radušās projekta gaitā un prezentēs vispārējo situāciju projekta komandai.

 

13.09.2010

2010.gada 29.-30.septembrī projekta partneri un citi Baltijas valstu atbilstošo institūciju pārstāvji apmeklēja Somijas Vides institūtu un Eiropas ķīmisko vielu aģentūru.

Vizītes mērķis bija: 

- iegūt ieskatu ķīmisko vielu pārvaldes sistēmā no vides speciālista skatu punkta;
- pārrunāt vides un ķīmisko vielu likumdošanas īstenošanas praktiskos aspektus nacionālā līmenī (Somijas prakse).

Dienaskārtība

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo pasākumu, lūdzu, sazināties ar projekta koordinatoru.

19.07.2010

BaltActHaz projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 12 informācijas stendus katrā Baltijas valstī par bīstamām vielām ūdens vidē, sabiedrībai viegli sasniedzamās vietās. Vietas, kur izvietoti šie stendi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir atrodami klātpievienotajā Google kartē (klikšķiniet uz zemāk esošās kartes, lai redzētu stendu atrašanās vietas). Informācija vēl tiks papildināta vasaras laikā un būs pieejamas bildes ar katru izvietoto informācijas stendu.

12.07.2010

Baltijas Vides Forums ir izdevis jaunu publikāciju par bīstamo vielu aizvietošanas potenciālu. Galvenās tēmas bukletā ir: - kas ir vielu aizvietošana; - kādēļ aizvietot; - ar ko uzņēmumam sākt; - galvenie aizvietošanas posmi, u.c.

Buklets pieejams lejupielādei elektroniskā veidā, gan arī drukātā veidā katrā no BEF ofisiem.

08.06.2010

Seminārs par bīstamo vielu aizvietošanu notika 2010.gada 19.-21.maijā Rīgā. Semināra prezentācijas un atskaite ir pieejami lejupielādei.

 

31.05.2010

BaltActHaz projekta ietvaros ir izveidoti un uzstādīti informācijas stendi. Informācijas stendi ir domāti plašākai sabiedrībai un ietver informāciju par bīstamām vielām un to riskiem vidē, īpaši runājot par Baltijas jūru. Informācijas stendi uzstādīti dažādās sabiedrībai viegli pieejamās vietās (bibliotēkās, universitātēs, u.c.) un sagatavoti visās trijās Baltijas valstu valodās.
Lai iegūtu vairāk informācijas par informācijas stendiem sazinieties ar Baltijas Vides Foruma nacionālajiem ofisiem.
Lai lejupielādētu informācijas stendus labākā kvalitātē, apmeklējiet sadaļu „Materiāli lejupielādei”. 

 

03.05.2010

Datums: 19.-20. Maijs, 2010
Vieta: Rīga, "Tallink Hotel Riga"
Dalībnieki: projekta partneri, valsts institūciju pārstāvji, ražošanas uzņēmumi

Semināra mērķis – sniegt pārskatu par vielu aizvietošanu (vispārējie principi, prasības un līdzekļi) un iepazīstināt ar aizvietošanas iespējām (praktiskie piemēri un ieteikumi, piemērotas alternatīvas bīstamo vielu aizvietošanai ar mazāk bīstamām vai arī tehnoloģiskā procesa pārveide). 

02.05.2010

Diskusija ar iesaistītajām pusēm no ES un Krievijas Federācijas notika Sanktpēterburgā šā gada 28.-29.aprīlī piedaloties 43 dalībniekiem. Prezentācijas un atskaite ir pieejama lejupielādei.

12.04.2010

Datums: 2010.gada 28 – 29.aprīlis
Vieta: Krievija, Sanktpēterburga, viesnīca Natali

Dialoga seminārs ar iesaistītajām pusēm no Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas

Semināra mērķis: informēt iesaistītās puses no Krievijas par Eiropas Savienības prasībām ķīmisko vielu pārvaldības ietvaros, sevišķi REACH regulas ietvaros, un izveidot dialogu starp ES valstīm un Krieviju, lai uzlabotu informācijas apmaiņu par šo tēmu starp iesaistītajām pusēm.

23.03.2010

3.partneru sanāksme notika 2010.gada 22.-23.februārī Rīgā. Pasākuma prezentācijas un ziņojumu var lejupielādēt sadaļā Materiāli lejupielādei. Pēc partneru sanāksmes projekta komanda piedalījās projekta BaltActHaz 3.monitoringa sanāksmē, lai pārrunātu projekta ieviešanas progresu un plānotu tālākās aktivitātes.

02.02.2010

Datums: 2010. gada 22. - 23. februāris
Vieta: Rīga, viesnīca Europa Royale
Dalībnieki: projekta partneri

Sanāksmes tēmas:

- Pārskats par projekta ieviešanas gaitu;
- Projekta administratīvie jautājumi;
- Projekta aktivitāšu īstenošanas gaita;
- Tālākā darba plāna sastādīšana. 

18.01.2010

Biedrība Baltijas Vides Forums 2010. gada februārī organizē diskusijas ar žurnālistiem par piesārņojuma problemātiku ar bīstamām ķīmiskām vielām ūdenī un veidiem, kā par šīm tēmām efektīvāk paaugstināt sabiedrības apziņas līmeni.

Diskusijas ar žurnālistiem tiek organizētas visās trijās Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā). Pasākumu mērķauditorija ir dažādu vietējo mediju pārstāvji.


Pasākumu norises datumi Baltijas valstīs

Latvijā - 10. februārī;
Igaunijā - 10. februārī;
Lietuvā - 5. februārī.

 

24.11.2009

Datums: 2009.gada 26.novembris
Vieta: Rīga, Latvija

2009.gada 26.novembrī notiks Baltijas valstu ekspertu sanāksme par piesārņojošo atļauju sagatavošanas vadlīnijām.

Dienaskārtību skatīt zemāk:

Dienaskārtība
 

11.11.2009

Pirmā konsultatīvās padomes sanāksme notika 2009.gada 2.-3.septembrī Tallinā. Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt ar projektu un uzsvērt projekta aktivitātes detalizēti, iegūt padomus veiksmīgai projekta ieviešanai, vienoties par dažādiem jautājumiem un procedūrām, kur padomdevēju ieguldījums ir nepieciešams, atbalstīt projektu ar politikas ieviešanas vajadzībām Baltijas valstīs.

 

18.09.2009

Projekta otrā uzraudzības grupas sanāksme notika 2. projekta partneru sanāksmes ietvaros Rīgā. Sanāksmes mērķis ir pārrunāt projekta progresu un ieviešanas gaitu, dalīties domās par projektu un plānot turpmākās aktivitātes.

18.09.2009

2.partneru sanāksme notika 2009.gada 7.-8.septembrī Rīgā. Ziņojums un prezentācijas no pasākuma pieejamas lejupielādei.

19.08.2009

Datums: 2009.gada 9. septembris
Vieta: Rīga, Latvija

Projekta Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā (BaltActHaz) ietvaros mēs jūs aicinām uz Baltijas valstu sanāksmi par bīstamo vielu skrīningu un to izcelsmes avotu identifikāciju - turpinājums, kas notiks 2009.gada 9.septembrī Rīgā, Latvijā.

 

12.08.2009

Datums: 2009.gada 7. - 8. septembris
Norises vieta: Rīga, Latvija
Mērķa grupa: projekta partneri


Pasākuma norises vieta viesnīca Avalon, Kalēju iela 70 (braucot ar mašīnu - 13.janvāra iela 19), Rīga
Sākums 7.septembrī plkst.14:00, noslēgums 8.septembrī plkst.13:30.

15.05.2009

Date: 3.-4.jūnijā 2009
Place: Jūrmalā, Latvijā
Target Group:

Apmācību seminārs notiks 2009.gada 3.-4.jūnijā Jūrmalā, Latvijā, viesnīcā „Lielupe”. Semināra mērķa grupa ir galvenokārt projekta partneri un citas iesaistītās puses. Galvenais semināra mērķis ir palīdzēt dalībniekiem labāk saprast atšķirības „bīstamības” jēdzienā dažādos likumdošanas aktos un izskaidrot kritērijus, kas nosaka vielas bīstamību vidē, pārrunāt iesaistīto pušu lomas un pienākumus un sniegt lietderīgus padomus rūpniecības uzņēmumu pārstāvjiem kā turpmāk organizēt darbu uzņēmumā attiecībā uz ķīmisko vielu pārvaldību.

30.03.2009

Date: 16.-17.aprīlī 2009
Place: Viļņa, Lietuva
Target Group:

Sanāksme notiks 16.-17.aprīlī Viļņā, viesnīcā "Centrum Uniquestay" (Adrese: Vytenio iela 9/25, LT-03113 Viļņa, Lietuva).
1. sesija, 16.aprīlī iesāksies ar pārskatu par veiktajiem bīstamo vielu skrīninga piemēriem Lietuvā un Somijā. Tiks pārrunāti atklājumi no iepriekšējiem pētījumiem, paraugošanas vietu izvēles, analizējamo vielu un matricu iespējas, kā arī skrīninga rezultātu tālākās izmantošanas tendences. Notiks arī latviešu un igauņu nacionālo darba grupu sanāksmes, kur tiks plānots bīstamo vielu skrīninga veikšana abās valstīs.

11.02.2009

Projekta pirmā uzraudzības grupas sanāksme notika 2009.gada 6.februārī Rīgā. Projekta aktivitāšu līderi tikās, lai pārrunātu komandas locekļu lomas un iesaisti ieviešanas aktivitātēs, pārrunātu projekta progresu, termiņus un administratīvos jautājumus.

10.02.2009

BaltActHaz projekta pirmā partneru sanāksme notika 2009.gada 4.-.5.februārī Rīgā. Ziņojums un prezentācijas no pasākuma ir pieejamas lejupielādei.

Mēs pateicamies visiem projekta partneriem par aktīvu dalību sanāksmē un novēlam veiksmīgu sadarbību.

 

19.01.2009

Sanāksme notiks 4 – 5. februārī Rīgā, viesnīcā "Bruņinieks". Tā būs pirmā projekta partneru tikšanās, kur tiks pārrunātas un plānotas projekta aktivitātes.

Iepazīstināšana ar projektu un projekta partneriem, administratīvo pienākumu pārrunāšana, iesaistīto pušu lomas un pienākumi.

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.