Materjalid    
Riigiasutusele

Ohtlike ainete sõeluuringud & allikate analüüs 

Veekeskkonnale ohtlike ainete sõeluuringu tulemused Eestis

Aruanne sisaldab ülevaadet varasematest Eestis läbi viidud ohtlike ainete seirest ning sellekohastest uuringutest ja projekti BaltActHaz käigus Eesti veekeskkonnas määratud ohtlike ainete uuringute tulemusi. Aruandes toodud tulemused on peamiselt suunatud riigiasutustele, kelle ülesandeks on veekeskkonnale ohtlike ainete alase poliitika ja strateegia väljatöötamine ning vastavate ainete kontroll. Uuriti 130 ohtlikku ainet, mis kuuluvad 12 ainerühma Paljusid neist uuriti Balti riikides esmakordselt. Proove võeti pinnaveest ja põhjasetetest ning Eestis ja Lätis asuvate reoveepuhastusjaamade heitveest ja reoveesetetest.

 

ENG, EE


Läti sõeluuringu aruanne

ENG, LV

 


Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate analüüs Eestis, Lätis ja Leedus  

Ohtlike ainete võimalike Läänemerre jõudmise allikate uurimiseks võeti Eestis, Lätis ja Leedus analüüse mitmesugustel tööstusaladel tekkivast heitveest ning teatud liiki ettevõtetes, sealhulgas pesumajades ja autopesulates, tekkivast heitveest, prügilate filtraatidest ja elamupiirkondade reoveest.

 

EE, LV, LT

Balti riikide kokkuvõte 
ENG

 


Ettepanekud riiklike seireprogrammide loomiseks
& riiklike ohtlike ainete vähendamise programmide algatamiseks

Ettepanekud Eesti riikliku keskkonnaseireprogrammi täiustamiseks

Aruanne on peamiselt suunatud riigiasutustele, kelle ülesandeks on veekeskkonnale ohtlike ainete alase poliitika ja strateegia väljatöötamine ning vastavate ainete kontroll, eriti seireprogrammide väljatöötamise eest vastutavad asutused.

For Latvia: LV, ENG
For Estonia: EE, ENG
For Lithuania: LT, ENG

 


Veekeskkonnale ohtlike ainete esinemine Eesti pinnaveekogudes, ohtlike ainete võimalikud
allikad ja ettepanekud nende vähendamise meetmeteks


EE, LV, LT

 


Seadusandluse tõhusam rakendamine

Keskkonnalubade juhendmaterjal

Juhendmaterjal on mõeldud sidusrühmadele, kes on otseselt (rollid on määratud seadusega) või kaudselt kaasatud
keskkonnalubade süsteemi - tööstusettevõtted, vee-ettevõtjad (kui ühiskanlisatsiooni haldajad), konsultandid,
loa andjad, inspektorid.
Juhendmaterjali eesmärk on parendada keskkonnalubade (eelkõige kompleksluba ja vee erikasutusluba) kvaliteeti,
vähendada ohtlike ainete kasutamist ja heidet ettevõtetes ning rakendada keskkonnalubasid tõhusamalt veekeskkonna kaitse-eesmärkide saavutamisel.EE, LV, LT

 


Kemikaalide ja keskkonnaalase seadusandluse omavahelised seosed - REACH, IPPC, VEE RAAMDIREKTIIV

Brošüür näitab, kuidas erinevad õigusaktid, nagu IPPC ja REACH, võiks toetada vee raamdirektiivi eesmärkide rakendamist ning millised on nende raamistike kõige olulisemad omavahelised seosed. Samuti kirjeldatakse Balti riikide pädevatele asutustele kehtestatud nõudeid ja nende rakendamise viise.
ENG, EE, LV, LT

 


Keskkoknnale ohtlikud ained - mis need on?

voldik on mõeldud tööstuses ja riigiasutustes töötavatele spetsialistidele, eelkõige neile, kes tegelevad tööstusega (lube väljastavates ja järelevalveasutustes) ning kes vajavad põhjalikke teadmisi ohtlikest ainetest eri raamistikes. Eesmärk on esitada lugejale üldisem ülevaade ja terviklikum arusaam ohu käsitusest ELis, ent selle projekti järgmistes trükistes keskendutakse rohkem praktilistele vahenditele ja soovitustele ohtlikke aineid reguleerivate õigusaktide rakendamiseks ning jõustamiseks.

ENG, EE, LV, LT


 

Ettevõttele

Kemikaalijuhtimine ettevõtetes 

Juhendmaterjal on mõeldud sidusrühmadele, kes on otseselt (rollid on määratud seadusega) või kaudselt kaasatud
keskkonnalubade süsteemi - tööstusettevõtted, vee-ettevõtjad (kui ühiskanlisatsiooni haldajad), konsultandid,
loa andjad, inspektorid.
Osa C (ainult elektrooniliselt). Ohtlike ainete ohjamine ettevõtetes. Tutvustatakse põhilisi kemikaaliohutuse
meetmeid: kemikaalide ohtlikkuse klassifikatsioon, ohutuskaart kui teabeallikas kemikaalide koostise kohta,
kemikaalide arvestus ettevõttes.

Keskkonnalubade juhendmaterjalEE, LV, LT


Keskkoknnale ohtlikud ained - mis need on?

voldik on mõeldud tööstuses ja riigiasutustes töötavatele spetsialistidele, eelkõige neile, kes tegelevad tööstusega (lube väljastavates ja järelevalveasutustes) ning kes vajavad põhjalikke teadmisi ohtlikest ainetest eri raamistikes. Eesmärk on esitada lugejale üldisem ülevaade ja terviklikum arusaam ohu käsitusest ELis, ent selle projekti järgmistes trükistes keskendutakse rohkem praktilistele vahenditele ja soovitustele ohtlikke aineid reguleerivate õigusaktide rakendamiseks ning jõustamiseks.

ENG, EE, LV, LT


Ohtlike ainete asendamine  

Ohtlike ainete asendamise voldik 

Kuidas täita seadusandlusest tulenevaid nõudeid ja olla konkurentsivõimelisem. Voldik annab lühiülevaate mida tähendab kemikaali asendamine, millal see on vajalik, millised on asendamisprotsessi peamised etapid ning kust alustada.  

EE, LV, LT

 


Ohtlike ainete asendamine tööstusettevõttes

Selgitab erinevate tööstusharude esindajatele, kuidas planeerida ohtliku aine asendamist mõnes tootes või tootmisprotsessis ning millised etapid tuleb ettevõttes eelnevalt läbi mõelda ja ette planeerida. Et teoreetiline
osa oleks paremini arusaadav, sisaldab käsiraamat ka näiteid juba väljatöötatud asendusmeetoditest, et illustreerida nii väljakutseid kui ka rakendatavaid meetmeid ja vahendeid.EE, LV, LT

 


Parima Võimaliku Tehnika taustdokument

Taustdokument koostati aitamaks tuvastada ohtlike ainetega (eriti need ained, millele kehtivad piirangud) seotud teavet PVT-viitedokumentides.

EE, LV, LT

 

Lihtinimesele

Miljon põhjust, miks teada ohtlike ainete kohta

Projekti populaarseim voldik. Lihtsas keeles ning atraktiivsete illustratsioonidega infovoldik, mis seletab lugejale meid igapäeva elus ümbritsevatest ohtlikest ainetest. Kust need ained tulevad, miks nad ohtlikud on, kuidas vältida ja vähendada nendega kokkupuute riski.  

ENG, EE, LV, LT, RU

 


Projekti kokkuvõte

Brošüüris esitatakse kokkuvõte projektiga seotud tegevustest ja põhitulemustest. Antakse ülevaade projekti taustast, vajalikkusest, ohtlike ainete sõeluuringu tulemustest Balti riikides jne. 

 
 ENG, EE, LV, LT

 


Infotahvlid

Kokku paigaldati Balti riikides 45 infotahvlit erinevatesse avalikult ligipääsetavatesse kohtadesse (ülikoolid, koolid, raamatukogud, puhkealade infopunktidesse, jne). Nende eesmärgiks oli tõsta inimeste teadlikkust ohtlikest ainetest ning kuidas need Läänemerre satuvad.

Suurem pilt: EELTLVProjekti tutvustav voldik 

Kirjeldab projekti eesmärke, sihtgruppi ning probleeme, mida erinevad projektitegevused aitavad adreseerida.Project Intro Flyer

 


Eesti
Kertu-Kirit Sild
Projektijuht
Tel.: +372 6597 028
Faks: +372 6597 027
ees.perekonnanimi@bef.ee
www.bef.ee

Läti
Valters Toropovs
Koordinaator 
Tel.: +371 6735 7546
Faks: +371 6750 7071
ees.perekonnanimi@bef.lv
www.bef.lv

Leedu
Justė Buzelytė
Koordinaator
Tel.: +370 5213 8155
Faks: +370 5213 5068 
ees.perekonnanimi@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.