Partneri   

Baltijas Vides Forums Igaunija (BEF-EE) - www.bef.ee

Baltijas Vides Forums Igaunija tika dibināta kā nevalstiska, bezpeļņas organizācija 2003.gadā kā turpinājums tehniskās palīdzības projektam, kas tika izveidots 1995.gadā.
Baltijas Vides Forums Igaunija ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kura ir BEF Latvija organizācijas biedrs. Organizācija nodarbojas ar dažāda mēroga vides projektu ieviešanu.
Komandai ir 12 gadu pieredze Baltijas valstu dialoga veicināšanā un apmācību un semināru organizēšanā, kas nepieciešami iesaistīto pušu profesionālās attieksmes veidošanā attiecībā uz vides jautājumiem. BEF-EE ir liela pieredze ES finansēto projektu un nacionālo vides projektu ieviešanā. Bīstamās vielas un ķimikālijas ir viena no jomām, kur organizācija varētu turpināt veiksmīgi specializēties.

BEF Igaunija mērķi ir sekojoši:

 • piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu ieviešanu;
 • organizēt un uzturēt dažādu interešu grupu/partneru sadarbību, veicinot dialogu dažādos līmeņos un mērogos;
 • nodrošināt apmācību kursus, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un komunikācijas tēmām;
 • veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, politiskām nostādnēm un praktisko ieviešanu;
 • piedalīties likumprojektu izstrādes darba grupās un komisijās, sniegt priekšlikumus par likumdošanas sakārtošanu, izmaiņām un izstrādi vides aizsardzības jomā.


OÜ Hendrikson & Ko (Hendrikson) - www.hendrikson.ee  

Hendrikson & Ko ir konsultāciju un plānošanas uzņēmums, kura misija ir izstrādāt un ieviest labas prakses piemērus stratēģiskajā plānošanā un pārvaldē un vides pārvaldībā gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Uzņēmumā ir apmēram 35 pilna un nepilna laika darbinieki, uzņēmums darbojas trijās nozarēs: 1) vides pārvaldība; 2) ģenerālplānošana un reģionālā attīstība; 3) detālplānošana.
Vides pārvaldība ir viena no vecākajām Hendrikson & Ko uzņēmuma darbības jomām (aizsākta jau 1993.gadā). Uzņēmuma galvenās aktivitātes vides pārvaldības jomā ir šādas:

 • Ietekmes uz vidi novērtējums projektiem (rūpniecības, satiksmes, u.c.);
 • Piesārņojošo darbību atļauju pieteikumu sagatavošana un pārskatu sagatavošana (attiecībā uz gaisu, ūdeni, atkritumiem, IPPC);
 • Gaisa piesārņojuma un trokšņu modelēšana;
 • Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek veltīta aktivitātēm saistībā ar drošu ķīmisko vielu pārvaldību. Hendrikson & Ko eksperti ir piedalījušies Baltijas valstu REACH konsultantu apmācībās (2004-2005.gads) un ir iesaistījušies projektos attiecībā uz bīstamo vielu pārvaldību Baltijas jūras reģionā.

 


OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EERC) – www.klab.ee

Igaunijas Vides izpētes centrs - Estonian Environmental Research Centre (EERC) ir specializējies ķīmisko vielu analīzēm vides aizsardzības jomā. EERC nodrošina ar plašu analīžu spektru, kas tiek veiktas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. EERC arī nodrošina ar plašu analīžu spektru dzeramā ūdens, pārtikas un degvielas, u.c.analīžu veikšanai.
EERC strādā ar modernu aprīkojumu, kas sekmē precīzu videi bīstamo vielu noteikšanu dažādos paraugu tipos.

EERC ir 4 departamenti: vides ķīmijas departaments (ļoti moderni aprīkota laboratorija plaša spektra analīžu veikšanai ūdenim, gaisam, augsnei (ieskaitot smago metālu un organisko vielu analīzes)), gaisa kvalitātes pārvaldības departaments (emisiju un imisiju mērījumi, ieskaitot trīs mobilās imisiju laboratorijas un divas emisiju laboratorijas, gaisa kvalitātes dispersijas modelēšana), degvielas kvalitātes pārvaldības departaments (standarta degvielas parametru mērījumi, ieskaitot biodegvielas analīzes), ūdens un augsnes izpētes departaments (augsnes pētījumi, paraugošana un augsnes fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana).

Centrs ir ieguvis akreditāciju Vācijas akreditācijas birojā Deutsches Akkreditierunssystem Prüfwesen GmbH (DAP) (Reģ.nr. DAP-PL-3131.99) un Igaunijas Standartu valdē (Reg no L008). Igaunijas Vides Ministrija ir licenzējusi EERC ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanā.  


AS Hanza Tarkon (Tarkon) – www.tarkon.ee

AS Hanza Tarkon nodarbojas ar smalko detaļu ražošanu. Uzņēmums ražo dažādus mehānismus automobiļu rūpniecībai, klimata sistēmām, patērētāju produktiem, enerģētikas, ražošanas iekārtām un telekomunikācijas iekārtām.
Galvenie tehnoloģiskie procesi ir metālu un plastmasas mehāniskā apstrāde un mehānisko un elektronisko iekārtu montēšana. Uzņēmuma misija ir būt kompetentam sistēmu piegādātājam iekārtu montāžas nozarē un strādāt klientu interesēs, sasniedzot maksimālos rezultātus un optimāli izlietojot resursus.

Uzņēmums izmanto dažādus  tehnoloģiskos procesus:
Aukstā presēšana: automātiskās preses un ekscentrspiedne. 
Virpošana: atsevišķā un daudzvārpstu, gareniskās un automātiskās revolvervirpas un CNC automātiskās virpas.
Frēzēšana: kompleksās avionikas iekārtas,  CNC frēzēšanas mašīnas.
Galvanizācija: cinka, niķeļa, alvas, nerūsējošā tērauda elektroslīpēšana.
Montāža:  liela dažādība mehānisko, elektromehānisko un elektronisko vienību un kabeļu, stiepļu.
Citi palīgprocesi: metināšana,  lodēšana,  termiskā apstrāde, pulēšana, u.c.

AS Hanza Tarkon apzinās, ka uzņēmuma ikdienas aktivitātes rada ietekmi uz vidi un, ka to ražošanas procesu rezultātā tiek ietekmēta lokālā un globālā labklājība. Tādēļ uzņēmums vides jautājumus un tēmas uztver ļoti nopietni un cenšas samazināt negatīvo ietekmi, lai sasniegtu apkārtējās vides ilgtspējību. To īstenojot uzņēmums seko principam strādājot ar preventīvākām metodēm  un vienkārši neizmantojot tā sauktos „caurules gala“ pasākumus. Uzņēmums ir ieviesis kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmas saskaņā ar ISO 9001 un ISO 14001 standartiem. 


AS Estko (Estko) – www.estko.ee 

AS ESTKO ir izveidots 1991.gadā. Galvenā uzņēmuma darbības joma ir palikusi efektīvu un videi draudzīgu tīrīšanas līdzekļu ražošana lauksaimniecības un pārtikas rūpniecībai.
AS ESTKO ražo produktus izmantošanai autoservisos un mājsaimniecībās. Starp tiem, tīrīšanas aģenti bērnudārziem, skolām, viesnīcām, pakalpojumu centriem un uzkopšanas uzņēmumiem. 
AS ESTKO stratēģija - būt orientētiem uz pircējiem un uzturēt optimālu kvalitātes un cenas proporciju. Augstas kvalitātes produkcijas, padomdevēju servisa un stabila mārketinga rezultātā, AS ESTKO produkcija ir pieprasīta Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Somijā.
2003. gada decembrī, AS ESTKO ieguva kvalitātes sistēmas sertifikātu, ko izsniedza starptautiskā serifikācijas kompānija BVQI un 2004.gada februārī tika sertificētas vides pārvaldības sistēma, kā arī arodveselības un darba drošības sistēma, atbilstoši starptautiskajiem ISO standartiem -  ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 un OHSAS 18001.
 


AS Eskaro (Eskaro) – www.eskaro.com

Eskaro AS ir komerciāls ražošanas uzņēmums, kas atrodas Igaunijas galvaspilsētā. Uzņēmums ražo krāsas, lakas, tepes, kokmateriālu aizsarglīdzekļus, līmes un citus produktus. Produkcijas preču klāsts pastāvīgi pieaug. Šobrīd vairāk kā 75 produktu veidi tiek ražoti zem ESKARO AS preču zīmes.
1998.-1999.gadā tika ieguldīti ievērojami līdzekļi laboratorijas iekārtās uzņēmuma pētniecības centrā. Visi produkti, kas ražoti AS ESKARO rūpnīcās ir pašu oriģināli attīstīti šajā pētniecības centrā. Kvalificēti ESKARO AS pētniecības centra speciālisti veic kopīgu izpēti ar Eiropas lielāko uzņēmumu laboratorijām, kas ražo izejmateriālus un  piedevas. Intensīvs pētniecības centra darbs produktu uzlabošanas jomā, efektīvu izejmateriālu veidu ieviešanas un  uzlabotu procesu un tehnoloģiju, produktu kvalitātes  kontrole visās galvenajās produkcijas ražošanas stadijās ļauj ražot konkurētspējīgu produkciju, kas atbilst visām mūsdienu laku un krāsu tirgus prasībām.

Kā galveno mērķi AS ESKARO saskata palīdzot klientam atklāt individualitāti savas vides radīšanā un arī atbalstot uzņēmuma partneru aktivitātes efektīvai attīstībai.


Baltijas Vides Forums Latvija (BEF LV) – www.bef.lv

BEF Latvija, līdzīgi kā citas BEF organizācijas ir sabiedriska organizācija, kas tika dibināta kā nevalstiska bezpeļnas organizācija 2003.gadā, noslēdzoties tehniskajam palīdzības projektam, kas tika ieviests laikā no 1995 - 2004.gadam. Biedrības vispārējais mērķis ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, un paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā.
BEF Igaunija un BEF Lietuva ir neatkarīgas partneru nevalstiskās organizācijas, starptautiskajā apritē šīs organizācijas ir BEF grupas biedri, lai arī to individuālajā darbībā saglabāts neatkarības princips.  
Šobrīd BEF Latvija ofisā strādā 13 pilna laika darbinieki.
Komandai ir 12 gadu pieredze Baltijas valstu dialoga veicināšanā un apmācību un semināru organizēšanā, kas būtiski iesaistīto pušu profesionālās attieksmes veidošanā attiecībā uz vides jautājumiem. BEF-LV ir liela pieredze ES finansēto projektu un nacionālo vides projektu ieviešanā. Bīstamās vielas un ķimikālijas ir viena no jomām, kur organizācija varētu turpināt veiksmīgi specializēties.

BEF Latvija mērķi ir līdzīgi kā BEF Igaunija un tie ir sekojoši:

 • piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu ieviešanu;
 • organizēt un uzturēt dažādu interešu grupu/partneru sadarbību, veicinot dialogu dažādos līmeņos un mērogos;
 • nodrošināt apmācību kursus, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un komunikācijas tēmām;
 • veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, politiskām nostādnēm un praktisko ieviešanu;
 • piedalīties likumprojektu izstrādes darba grupās un komisijās, sniegt priekšlikumus par likumdošanas sakārtošanu, izmaiņām un izstrādi vides aizsardzības jomā.


Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) - www.lhei.lv/lv/ 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir neliels zinātnisks institūts, kurš pēta ar Baltijas jūras vidi un ekoloģiju saistītas fundamentālas un praktiskas problēmas. Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbs galvenokārt ir orientēts uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūras Latvijas daļu, kur institūcija ir atbildīga par jūras vides monitoringu.
Partneris ir HELCOM fokālais punkts jūras monitoringa jomā un 2009.gadā veiks paraugošanu un analīzi iepriekšminētajām bažas izraisošām vielām piekrastes zonās, tādējādi nodrošinot BaltActHaz projektu ar papildu informāciju.  

Izpētes virzieni:

 • Jūras vides monitorings;
 • Ilglaicīgās izmaiņas Baltijas jūrā;
 • Sezonālie cikli iesāļūdens planktona un bentosa cenozēs;
 • Vertikālās plūsmas;
 • Bentāles un pelagiāles saistība;
 • Piekrastes bioloģiskā daudzveidība;
 • Invazīvās sugas;
 • Ekoloģiskā modelēšana;
 • Toksiskās aļģes un aļģu toksīni;
 • Biotestēšana;
 • Ekoloģiskā riska noteikšana.

Institūts ir sadalīts 2 departamentos: jūras monitoringa nodaļa un eksperimentālās hidrobioloģijas departaments, kurš vairāk tiks iesaistīts projekta aktivitāšu īstenošanā.


Latvijas Valsts Vides Dienests (VVD) - www.vvd.gov.lv/lv
  

Valsts vides dienests (VVD) ir vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. VVD savu darbību uzsācis 2005.gada 1.janvārī.
VVD darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

VVD ir šādas funkcijas:

 • vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā;
 • zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos;

VVD veic vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:

 • kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem noteikto prasību ievērošanu;
 • vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai;
 • informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta
  rīcībā esošo vides informāciju;
 • piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā.

Bīstamo vielu pārvaldība caur piesārņojošo darbību atļaujām ir viens no VVD mērķiem un tādēļ organizācija piedalās projektā kopīgi ar reģionālajām struktūrām ar mērķi uzlabot pašreizējās sistēmas darbību.


SIA Tenax  (Tenax) - www.tenax.lv/lv/

Pašlaik, uzņēmums ir viens no lielākajiem būvķīmijas ražošanas, kā arī siltumizolācijas materiālu ražotājiem Baltijas valstīs. Uzņēmums TENAX ražo siltumizolācijas, celtniecības hermētiķus, segmateriālus, līmes, industriālo ķīmiju un iepakojumu no EPS.
Uzņēmums ir piedalījies projekta pieteicēju sagatavošanas darbos, kur nejaušas testēšanas rezultātā  tika atrastas daudzas uzņēmumā izmantotas mērķa vielas, tādēļ projekta ietvaros ir ļoti vēlams veikt sistemātisku skrīningu un uzņēmums ir motivēts ieviest nopietnas darbības vielu aizvietošanā.


 SIA KVADRO (KVADRO) - www.kvadro.lv

SIA “KVADRO” dibināta 1991 gada 17. oktobrī. SIA KVADRO nodarbojas ar sadzīves un dārza ķīmijas, auto ķīmijas, tehnisko līdzekļu, kosmētikas un parfimērijas ražošanu aerosola un citos iepakojumos.
SIA KVADRO veic arī kontraktpildīšanu. Iepilda dažādus produktus aerosola un citos iepakojumos ar klienta preču zīmi, izstrādā optimālas receptūras konkrētam produktam vai produktu sērijai. Veic aerosolu balonu iepildīšanu un komplektēšanu. SIA Kvadro ir sava laboratorija jaunu produktu izveidei.

Lai gan pēc darbinieku skaita uzņēmums ir ierindojams pie mazajiem uzņēmumiem, pārsvarā visi ražošanas procesi ir automatizēti un kopējais produkcijas apjoms sasniedz 7 miljonus vienību gadā.
Tā kā uzņēmuma ražotie produkti un izejmateriāli satur dažādas ķīmiskās vielas, kas dažādos veidos var nonākt vidē, uzņēmums ir ļoti ieinteresēts pašlaik izmantoto bīstamo vielu identificēšanā un aizvietošanā.


Baltijas Vides Forums Lietuva (BEF LT) – www.bef.lt 

BEF Lietuva tika dibināts pēc Baltijas valstu tehniskās palīdzības projekta noslēgšanās, līdzīgi kā BEF Latvija un BEF Igaunija un 2003.gadā tika dibināta kā nevalstiska, bezpeļņas organizācija ar tādiem pašiem mērķiem un uzdevumiem. BEF Lietuva ir neatkarīga iestāde, kas tomēr ir formāls BEF Latvija organizācijas biedrs.
Pašlaik BEF Lietuva ofisā strādā 6 pilna laika darbinieki, starp kuriem ir vadošie eksperti ķīmisko vielu pārvaldības jomā valstī, kuri ir labi pazīstami valsts institūcijām un rūpniecības uzņēmumiem.
Līdzīgi kā citās BEF organizācijās lietuviešu komandai ir daudzu gadu pieredze veicinot dialogu Baltijas valstīs un organizējot apmācības un seminārus, kas būtisks iesaistīto pušu profesionālās attieksmes uzlabošanā par vides jautājumiem.
BEF Lietuva ir liela pieredze ES finansētajos projektos un vietēja līmeņa vides projektos. Bīstamās vielas un ķimikālijas ir viena no jomām, kur organizācija varētu veiksmīgi turpināt specializēties.

BEF Lietuva mērķi ir līdzīgi kā projekta pieteicējam – BEF Igaunija un projekta partnerim BEF Latvija:

 • piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu ieviešanu;
 • organizēt un uzturēt dažādu interešu grupu/partneru sadarbību, veicinot dialogu dažādos līmeņos un mērogos;
 • nodrošināt apmācību kursus, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un komunikācijas tēmām;
 • veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, politiskām nostādnēm un praktisko ieviešanu;
 • piedalīties likumprojektu izstrādes darba grupās un komisijās, sniegt priekšlikumus par likumdošanas sakārtošanu, izmaiņām un izstrādi vides aizsardzības jomā.


Lietuvas vides aizsardzības aģentūra (EPA) – www.gamta.lt

Vides aizsardzības aģentūra (Environmental protection agency - EPA)  nodrošina nepārtrauktu un vispārēju vides kvalitātes monitoringu un dabas resursu izmantošanu, objektīvu iegūto datu novērtējumu, kas palīdz varas institūcijām to funkciju īstenošanā un problēmu risināšanā pamatojoties uz pieejamo informāciju.

EPA ir atbildīga par sekojošu funkciju veikšanu:

 • priekšlikumu ierosināšana vides politikas īstenošanai;
 • ietekmes uz vidi novērtējuma procesa koordinēšana attiecībā uz plānotajām ekonomiskajām aktivitātēm;
 • secinājumu formulēšana par piesārņojuma un citām ietekmēm uz vidi ekonomisko darbību rezultātā.

EPA apzinās bīstamo vielu problēmas ūdenī un šķēršļus, kas saistās ar ŪSD ieviešanu, kas EPA dienaskārtībā ir būtisks jautājums un piedalīšanās projektā ir labs līdzeklis, lai izstrādātu atbilstošas stratēģijas, apmācītu iesaistītās puses un izveidotu sistēmu vielu izsekošanai un pārvaldībai, uzņēmumu līmenī uzlabojot piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti. EPA komanda aktīvi piedalīsies projekta aktivitātēs un priecāsies par iespēju sadarbībai Baltijas valstu līmenī.


Viļņas reģionālais vides aizsardzības departments  – www.vrd.am.lt

Trīs Lietuvas reģionālie vides departamenti ir piekrituši dalībai projektā tādēļ, ka to darbības reģionos ir daudz mērķa rūpniecības uzņēmumi, kuros steidzami nepieciešams uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību. Piesārņojošo darbību atļaujas tiek uzskatītas par līdzekli, lai vienotos ar uzņēmumiem par piesārņojuma samazināšanas pasākumiem. Partneris ļoti labi apzinās atļauju kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību un pievērsīsies mērķa vielām atļaujās detalizēti. Piesārņojošo darbību atļauju vadlīnijas un pilotatļauju sērija ir partnera mērķis projektā un departments ir ļoti motivēts ieguldīt savu darbaspēku šajā stimulējošajā uzdevumā.
Galvenā Viļņas vides aizsardzības departamenta mērķa aktivitāte ir valsts vides aizsardzības organizēšana un dabas resursu izmantošanas kontrole reģionā atbilstoši likumiem un vispārējai kārtībai.

Galvenās darbības jomas ir:

 • Gaisa kvalitātes kontrole;
 • Ūdens resursu kontrole un apsaimniekošana;
 • Atkritumu apsaimniekošanas kontrole reģionā;
 • Ķīmisko vielu pārvaldība un kontrole;
 • Radioaktīvo vielu kontrole;
 • Piesārņojošo darbību atļaujas un integrētā pārvaldība;
 • Avāriju novēršana un riska pārvaldība;
 • Dzīvnieku resursu izmantošanas kontrole;
 • Valsts mežu kontrole;
 • Kontroles plānošana;
 • Vides izglītība.

Partneris ir pārliecinājis projektā piedalīties arī vietējo ūdens apgādes uzņēmumu „Vandenys“ un cer uz aktīvu sadarbību ar to vielu izsekošanā no rūpniecības uzņēmuma, kas izlaiž notekūdeņus pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.


Klaipēdas reģionālais vides aizsardzības departments

Trīs Lietuvas reģionālie vides departamenti ir piekrituši dalībai projektā tādēļ, ka to darbības reģionos ir daudz mērķa rūpniecības uzņēmumi, kuros steidzami nepieciešams uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību. Piesārņojošo darbību atļaujas tiek uzskatītas par līdzekli, lai vienotos ar uzņēmumiem par piesārņojuma samazināšanas pasākumiem un partneris ļoti labi apzinās atļauju kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību un pievērsīsies mērķa vielām atļaujās detalizēti. Piesārņojošo darbību atļauju vadlīnijas un pilotatļauju sērija ir partnera mērķis projektā un departments ir ļoti motivēts ieguldīt savu darbaspēku šajā stimulējošajā uzdevumā.
Galvenā Klaipēdas vides aizsardzības departamenta mērķa aktivitāte ir valsts vides aizsardzības organizēšana un dabas resursu izmantošanas kontrole reģionā atbilstoši likumiem un vispārējai kārtībai.

Galvenās darbības jomas ir:

 • Gaisa kvalitātes kontrole;
 • Ūdens resursu kontrole un apsaimniekošana;
 • Atkritumu apsaimniekošanas kontrole reģionā;
 • Ķīmisko vielu pārvaldība un kontrole;
 • Radioaktīvo vielu kontrole;
 • Piesārņojošo darbību atļaujas un integrētā pārvaldība;
 • Avāriju novēršana un riska pārvaldība;
 • Dzīvnieku resursu izmantošanas kontrole;
 • Valsts mežu kontrole;
 • Kontroles plānošana;
 • Vides izglītība.


Šauļu reģionālais vides aizsardzības departaments – http://srd.am.lt

Trīs Lietuvas reģionālie vides departamenti ir piekrituši dalībai projektā tādēļ, ka to darbības reģionos ir daudz mērķa rūpniecības uzņēmumi, kuros steidzami nepieciešams uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību. Piesārņojošo darbību atļaujas tiek uzskatītas par līdzekli, lai vienotos ar uzņēmumiem par piesārņojuma samazināšanas pasākumiem un partneris ļoti labi apzinās atļauju kvalitātes uzlabošanas nepieciešamību un pievērsīsies mērķa vielām atļaujās detalizēti. Piesārņojošo darbību atļauju vadlīnijas un pilotatļauju sērija ir partnera mērķis projektā un departments ir ļoti motivēts ieguldīt savu darbaspēku šajā stimulējošajā uzdevumā.
Viena no galvenajām Šauļu vides aizsardzības departamenta mērķa aktivitātēm ir valsts vides aizsardzības organizēšana un dabas resursu izmantošanas kontrole reģionā atbilstoši likumiem un vispārējai kārtībai.

Galvenās darbības jomas ir:

 • Gaisa kvalitātes kontrole;
 • Ūdens resursu kontrole un apsaimniekošana;
 • Atkritumu apsaimniekošanas kontrole reģionā;
 • Ķīmisko vielu pārvaldība un kontrole;
 • Radioaktīvo vielu kontrole;
 • Piesārņojošo darbību atļaujas un integrētā pārvaldība;
 • Avāriju novēršana un riska pārvaldība;
 • Dzīvnieku resursu izmantošanas kontrole;
 • Valsts mežu kontrole;
 • Kontroles plānošana;
 • Vides izglītība.


 UAB “Vilniaus vandenys” (Vandenys) - http://www.vv.lt/lt/ 

“Vilniaus Vandenys” ir lielākais ūdens apgādes uzņēmums Lietuvā un nodarbojas ar ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas jautājumiem ne tikai Viļņā, bet arī Šalčininkai, Švenčionys pilsētās un Viļņas rajonā. Uzņēmums piegādā dzeramo ūdeni, savāc un apstrādā notekūdeņus, tādā veidā apkalpojot ap 560 tūkstoši patērētāju.
Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt ar augstas kvalitātes servisu, kas varētu apmierināt patērētāju prasības un garantēt vides un kvalitātes pārvaldības sistēmu prasību izpildi, atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 14001 un ISO 9001. 2005.gadā Baltijas jūras vides aizsardzības komisija izslēdza Viļņas pilsētu no Baltijas jūras lielāko piesārņotāju saraksta. 2005.gadā uzņēmums tika apbalvots ar Nacionālo kvalitātes balvu par augstu kvalitāti uzņēmuma pārvaldībā.
Uzņēmums savāc un apstrādā notekūdeņus Viļņas pilsētā un Šalčininkai, Švenčionys un Viļņas rajonos. Notekūdeņu tīkla garums sasniedz 1013 km.  Darbojas 53 pārsūknēšanas stacijas, ieskaitot 40 stacijas, kas atrodas Viļņas pilsētā. UAB Vilniaus Vandenys darbina 12 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lielākā atrodas Viļņā. Viļņas centrā, vecpilsētā un dažās vietās Antakalnis un Naujamiestis rajonos ir kombinētā notekūdeņu sistēma, ieskaitot gan lietusūdeņu, gan notekūdeņu savākšanu, tajā pat laikā citos rajonos notekūdeņu sistēma nav kombinēta. Visi Viļņas notekūdeņi tiek novadīti uz Viļņas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur tie tiek apstrādāti mehāniski un bioloģiski.
Viļņas notekūdeņu attīrīšanas iekārtā ir ierīkota moderna dūņu drenāžas sistēma ar centrifūgu.
Šobrīd atūdeņotās dūņas tiek izmantotas lauksaimniecības zemju mēslošanai, zemes vai komposta rekultivācijai. Vietas dūņu kompostēšanai ir izveidotas un ir plānots kompostēt līdz 30 % no visa dūņu daudzuma tuvākajā nākotnē.
UAB Vilniaus Vandenys pieder Viļņas pilsētas pašvaldībai, Viļņas apgabala pašvaldībai, Švenčionys apgabala pašvaldībai un Šalčininkai pašvaldībai.
Tā kā uzņēmums saņem notekūdeņus no daudziem rūpniecības uzņēmumiem, tas ir ļoti ieinteresēts vielu sastāvdaļu izsekošanā no piegādātāja un tādēļ saskata projektu kā labu iespēju sistemātiskam dialogam ar tiem, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un novērstu piesārņojumu ar mērķa vielām.AB “Vienybė” (Vienybė) - http://www.vienybe.lt/

Akciju sabiedrība „VIENYBĖ” ir mašīnbūves un metālpārstrādes uzņēmums. Uzņēmums ražo apkures katlus, zema spiediena kompresorus, metāla konstrukcijas, elementus mēbeļu ražošanai, vārstuļus un citus produkcijas veidus.

 


UAB “Panevėžio Aurida” (Aurida) – www.aurida.lt 

UAB “Panevėžio Aurida” ir lietuviešu metālpārstrādes uzņēmums, kurš pārsvarā savu produkciju ražo Krievijas tirgum, cenšas sasniegt labus Eiropas vides standartus. “Panevėžio Aurida” ir dibināta 1995.gadā. Tai ir pieredze gaisa kompresoru ražošanā no 1959.gada.

Galvenie ražošanas procesi:

 • alumīnija vītņu liešana;
 • mehāniskā apstrāde;
 • projektēšana.

Uzņēmums ir ieguvis kvalitātes standartu atbilstoši ISO 9001:2000 un vides pārvaldības standartu atbilstoši ISO 14001:2004.


  

 

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.