Materiāli lejupielādei   
Valsts Institūcijām

Bīstamo vielu skrīnings un avotu pētījumi

Ūdens videi bīstamo vielu skrīninga rezultāti

130 dažādas vielas no 12 vielu grupām tika analizētas projekta ietvaros, daudzas no tām Baltijas valstīs tika analizētas pirmo reizi. Paraugi tika ņemti no virszemes ūdeņiem un to sedimentiem, kā arī no notekūdeņiem un notekūdeņu attīrīšanas dūņām Igaunijā un Latvijā. Abu valstu skrīninga rezultāti ir pieejami arī angļu valodā.

 Igaunijas skrīninga rezultāti

 

ENG, EE

 

Latvijas skrīninga rezultāti

ENG, LV

 


Bīstamo vielu avotu pētījumi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Lai noskaidrotu augšminēto vielu iespējamos piesārņojuma avotus Baltijas jūrai, tika veiktas bīstamo vielu analīzes no dažādu uzņēmumu notekūdeņiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī tika analizēti notekūdeņi no atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņi no apdzīvotām vietām.

 

EE, LV, LT

Kopsavilkums par Baltijas valstīm
ENG

 


Priekšlikumi valsts monitoringa programmām un nacionālajai bīstamo vielu samazināšanas programmai

Priekšlikumi Valsts monitoringa programmai

Priekšlikumi ir balstīti uz skrīninga aktivitāšu rezultātiem, kas veikti projekta ietvaros, lai uzlabotu Valsts monitoringa programmas attiecībā uz bīstamo vielu noteikšanu un monitorēšanu. 

Latvijai: LV, ENG
Igaunijai: EE, ENG
Lietuvai: LT, ENG

 


Rekomendācijas bīstamo vielu samazināšanai


EE, LV, LT

 


Labākai tiesību aktu īstenošanas veicināšanai

Piesārņojošo darbību atļauju sagatavošanas vadlīnijas

Projekta komanda ir sagatavojusi vadlīnijas par piesārņojošo darbību atļaujām, kas satur noderīgu informāciju visām ieinteresētajām pusēm, kas ir iesaistītas atļauju procesā (uzņēmumi un citas institūcijas, kurām ir nepieciešams saņemt piesārņojošo darbību atļaujas, valsts iestādes, kas pārbauda iesniegtos dokumentus un izsniedz atļaujas, arī konsultanti un vides eksperti, kuri arī var tikt iesaistīti šajā procesā). Šo vadlīniju mērķis ir uzlabot piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti (īpaši no bīstamo vielu integrētās kontroles aspekta).EE, LV, LT

 


REACH, IPNK un ŪSD – un to mijiedarbība 

Šīs brošūras mērķis ir parādīt, kā dažāds regulējums, kā, piemēram, REACH un IPNK var palīdzēt sasniegt ŪSD mērķus un izpētīt, kāda ir mijiedarbība starp šiem regulējumiem, kā arī kādas problēmas tie rada kompetentajām iestādēm un, kā šīs problēmas varētu tikt risinātas.
ENG, EE, LV, LT

 


Videi bīstamās vielas – ko tas nozīmē?

Šī brošūra ir domāta uzņēmumu speciālistiem un valsts iestāžu darbiniekiem, kuri izsniedz atļaujas un kontrolē uzņēmumus un kuriem ir jābūt zināšanām par bīstamo vielu ietvaru dažādajos regulējumos. Šī publikācija dod visaptverošu ieskatu dažādajos regulējumos, sekojošās projekta publikācijas fokusēsies vairāk uz praktiskajām lietām, kā ieviest un kontrolēt bīstamo vielu dažādo regulējumu.

ENG, EE, LV, LT


 

Uzņēmumiem

Ķīmisko vielu pārvaldība uzņēmumos

Uzņēmumiem īpaši būs noderīga vadlīniju C daļa, kas ir par ķīmisko vielu pārvaldību uzņēmumos. Vadlīnijas tāpat ietver noderīgu informāciju par piesārņojošo darbību atļauju sagatavošanu visām ieinteresētajām pusēm (uzņēmumiem un citām institūcijām, kurām ir jāsaņem piesārņojošo darbību atļaujas, valsts institūcijām, kas izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz atļaujas, kā arī konsultantiem un vides ekspertiem, kas ir iesaistīti atļauju izsniegšanas procesā). 

Piesārņojošo darbību atļauju sagatavošanas vadlīnijasEE, LV, LT


Videi bīstamās vielas – ko tas nozīmē?

Šī brošūra ir domāta uzņēmumu speciālistiem un valsts iestāžu darbiniekiem, kuri izsniedz atļaujas un kontrolē uzņēmumus un kuriem ir jābūt zināšanām par bīstamo vielu ietvaru dažādajos regulējumos. Šī publikācija dod visaptverošu ieskatu dažādajos regulējumos, sekojošās projekta publikācijas fokusēsies vairāk uz praktiskajām lietām, kā ieviest un kontrolēt bīstamo vielu dažādo regulējumu.

ENG, EE, LV, LT


Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana 

Aizvietošana īsumā

Aizvietošana īsumā apskata galvenos aizvietošanas principus. Ko aizvietošana nozīmē, kad ir nepieciešams sākt domāt par aizvietošanu un sniedz pārskatu par likumdošanas prasībām, kad uzņēmumiem ir nepieciešams aizvietot vielas.

EE, LV, LT

 


Aizvietošanas rokasgrāmata uzņēmumiem

Ietver informāciju, kā sākt plānot aizvietošanu produktos vai procesos, par kurām stadijām nepieciešams domāt pirms lēmuma par aizvietošanu pieņemšanu. Pirmā sadaļa ietver vairāk teorētisku informāciju un pamatinformāciju par aizvietošanu. Otrā sadaļa ietver vairāk praktiskus piemērus, kā novērtēt riskus, kas ir saistīti ar ķīmiskajām vielām, kā izvēlēties prioritātes, kuras vielas aizvietot un kā atrast piemērotas alternatīvas.EE, LV, LT

 


Pamatinformācija par labākajām pieejamajām metodēm

Īss apskats par bīstamajām vielām, kas tiek izmantotas dažādajos rūpniecības sektoros, bīstamo vielu izmantošanas un ražošanas reglamentēšana, atsauce uz labākajām pieejamajām metodēm, lai aizvietotu vai samazinātu attiecīgo bīstamo vielu.

EE, LV, LT

 

Sabiedrībai

Miljons iemeslu, lai uzzinātu vairāk par bīstamām vielām

Mūsu “bestsellera” brošūra. Vienkāršā valodā un ar atraktīvām ilustrācijām tiek stāstīts par bīstamajām vielām mūsu ikdienā. Kāpēc vielas ir bīstamas? Kāpēc ir svarīgi zināt par bīstamajām vielām? Īsumā tiek apskatītas piecas ķīmiskās vielas, tiek izstāstīts, kāpēc tās ir problemātiskas un, kā var izvairīties no to iedarbības.


ENG, EE, LV, LT, RU

 


Projekta kopsavilkums

Projekta kopsavilkums ir īsa brošūra, kur vienkāršā valodā tiek atspoguļotas projekta aktivitātes un īsumā lasītājs tiek iepazīstināts ar projektu. Sākot no paša sākuma, kā ir tikusi attīstīta projekta ideja, kas ir ticis paveikts un kādas bīstamās vielas tika analizētas un kādi ir to potenciālie avoti. Kopsavilkumā Jūs variet iepazīties arī ar mūsu galvenajiem secinājumiem, rezultātiem un veidu, kā projekta rezultāti tiks izmantoti nākotnē.

 
 ENG, EE, LV, LT

 


Informatīvie stendi

Kopumā 45 informatīvie stendi tika izvietoti visās trijās Baltijas valstīs, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību bīstamo vielu sastopamībai Baltijas jūrā un izskaidrots, kāpēc šis projekts ir būtisks Baltijas jūrai. Informatīvo stendu mērķis ir informēt sabiedrību par projektu un projekta aktivitātēm. Informatīvie stendi tika izvietoti dažādās vietās - bibliotēkās, universitātēs, skolās un atpūtas informācijas centros tuvu Baltijas jūrai. Stenda attēls ilustratīvi parāda, kā bīstamās vielas nonāk Baltijas jūrā un rada kaitējumu cilvēku veselībai un ekosistēmai kopumā.  


View larger image: EELTLV


 


Buklets, kas iepazīstina ar projektu 

Projekta sākumā tika izdots buklets, kas iepazīstina ar BaltActHaz projektu dažādās ieinteresētās puses. Tiek izskaidrots, kurām ieinteresētajām pusēm projekts ir adresēts, kas ir projekta partneri un finansētāji, kādā veidā projekts ietvers bīstamās vielas. Buklets tika izdots angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās. Project Intro Flyer

 


Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.